Onderzoek & Advies

COMO Onderzoek & Advies (KvK-nummer: 73705500)

Contact:     0611925035

Website:     www.cvanmontfort.com

Email:         comooa2019@gmail.com

Expertise:

Onderwerpen:  toezicht, verantwoording, bedrijfsvoering, sturen op publieke waarde en publieke waarden, goed bestuur, governance, publiek-private samenwerking

Beleidsterreinen: sociale huisvesting, onderwijs, watersector, pensioensector, woon-zorgcoöperaties, leefbare steden

Lopend onderzoek:

Vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam:

 • Verbetering van de publieke verantwoording in het Voortgezet Onderwijs (in opdracht van VO-raad)
 • Verbetering van de publieke verantwoording in het Primair Onderwijs (in opdracht van PO-raad)
 • Samenwerking voor duurzame innovatie en een responsief curriculum in het MBO (gefinancierd door NRO)

Afgeronde projecten

Vanuit Tilburg University:

 • Internationaal onderzoek naar publiek-private samenwerking voor leefbare steden: de groene stad, de veilige stad en betaalbaar wonen in de stad (i.s.m. Utrecht University). Zie boek: Partnerships for livable cities (red. Cor van Montfort & Ank Michels), Palgrave, juni 2020

Vanuit de Vrije Universiteit:

 • Evaluatie van het vernieuwde toezicht door de Onderwijsinspectie i.s.m. Radboud Universiteit, in opdracht van Nationaal Regie Orgaan Onderwijsonderzoek, publicatie juni 2020

Vanuit de Algemene Rekenkamer

 • In opdracht van de rekenkamer van Aruba: onderzoek naar twee publiek-private samenwerkingsprojecten bij de aanleg van twee wegen (‘Green Corridor’ en ‘Watty Vos boulevard’) (2019)
 • Vastgoedmanagement bij universiteiten (2016, 2018)
 • Vastgoedmanagement in de MBO-sector (2018)
 • Ontwikkeling Onderwijsmonitor (2015, verzoek Tweede Kamer)
 • Bekostiging Voortgezet Onderwijs: waarom komt ene VO-school uit met zijn geld en de andere niet (2014, verzoek staatssecretaris OCW)
 • Overig zoals: Verbreding publieke verantwoording (2004), publiek ondernemerschap (2005), goed bestuur tussen publiek en privaat (2006), goed bestuur in uitvoering (2008), verslagen van raden van toezicht vergeleken (2009)

Vanuit Tilburg University:

 • Evaluatie compliance officer en riskmanager (in opdracht van Hogeschool Rotterdam, 2018)
 • Onderzoek naar strategische keuzes van woningcorporaties in een veranderend krachtenveld (i.s.m. Tias en Aedes, 2015)
 • Omgevingsanalyse: Woningcorporaties vergeleken met onderwijs en zorg (in opdracht van parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, 2014)
 • Scenariostudies voor de woningcorporatiesector (in samenwerking met Tias en Aedes, 2014)
 • Ontwikkeling van een analyse- en evaluatiemodel voor governance en publiek-private samenwerking in de watersector (in samenwerking met Utrecht University, 2014)
 • Goed bestuur in het hbo, Advies van de evaluatiecommissie branchecode governance hbo (als voorzitter, 2012)
 • Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid (in opdracht van CCV, 2012)
 • Publieke meerwaarde in tijden van crisis en krimp, tussenrapportage (i.s.m. Cbmo, Aedes en Radboud Universiteit, 2011)
 • Briefadvies over mogelijke aanpassing governancecode woningcorporaties. Eindrapport monitoringscommissie governancecode woningcorporaties (2011)
 • Advies aan Brainport Eindhoven over ‘de governance van Brainport’ (2010)
 • Taakverbreding en grensvervaging bij woningcorporaties (2011, i.s.m. Aedes en Tias, 2010)

Vanuit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid:

 • Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen’ (2014)
 • Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties’ (2014)
 • Langer zelfstandig wonen, Een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn’ (Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (2014)
 • Hervormen en verbinden van de sectoren wonen, zorg en pensioenen (2012)

Vanuit de Raad voor het Openbaar Bestuur:

 • Bestuurlijke samenwerking en democratische controle (2000)