Nieuwe publicaties (2018 – 2019)

Toekomst voor toezicht. De governancebenadering van toezicht onder de loep, in: Inspectieraad – Reflecties op de staat van het toezicht, Den Haag, 2019, p. 98 – 111

Cor van Montfort – toekomst voor toezicht – de governancebenadering onder de loep (2019)

Met vertrouwen verantwoorden. Eindverslag van een onderzoek naar mogelijkheden om de verantwoording in de sector Voortgezet Onderwijs te verbeteren, in opdracht van de VO-raad, Cor van Montfort & Meike Bokhorst

C. van Montfort & M. Bokhorst – Met vertrouwen verantwoorden (2019)

Het vernieuwde toezicht in het onderwijs. Hooggespannen verwachtingen van kwaliteitszorg, bestuurskracht en maatwerk, Marlies Honingh, Melanie Ehren & Cor van Montfort, in: Bestuurskunde 2018 (27) 4, p. 19-29

Het vernieuwde toezicht in het onderwijs – Honingh, Ehren & Van Montfort (2018)

Stability by Change.The changing public-private mix in social welfare provision in China and the Netherlands, Cor van Montfort, Li Sun and Ying Zhao, in: Journal of Chinese Governance, volume 3, issue 4, 2018

Stability by Change – Van Montfort, Sun & Zhao (2018)

Publiek-Private Samenwerking: internationale en nationale studies
van de Algemene Rekenkamer, Diny van Est & Cor van Montfort, in: Maurits Sanders (red.), Publiek-private samenwerking. Kunst van het evenwicht (tweede druk), Boom, Den Haag, p. 169 – 185

Van Est en Van Montfort – Publiek-Private_Samenwerking_hfdst10 (2e druk, 2018)

 

In dienst bij de Vrije Universiteit Amsterdam

Na 24 jaar vertrek ik per 1-1-2019 bij de Algemene Rekenkamer. Per 1 december 2018 ben ik in dienst bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en als research fellow verbonden aan Tilburg University. Aan de VU ga ik verder met het onderwerp ‘goed bestuur’. De afgelopen jaren lag de nadruk in mijn werk op de relatie tussen goed bestuur en checks and balances. De komende jaren richt ik mij op de vraag hoe goed bestuur, en concreet hoe toezicht, verantwoording en bedrijfsvoering kunnen bijdragen een innovatie en kwaliteit. Ik zal mij aan de VU vooral richten op de onderwijssector.

Aan Tilburg University ga ik verder met het internationale project ‘Partnerships for livable cities’. Zie eerdere berichten.

Verder start ik als lid van de Onderwijsraad (zie vorig bericht) en zal ik cursussen blijven verzorgen voor wethouders, bestuurders en toezichthouders.

Benoeming als lid van de Onderwijsraad

Per 1 januari 2019 ben ik benoemd als lid van de Onderwijsraad voor de periode 2019 – 2022. De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van onderwijs.

Edith Hooge wordt de nieuwe voorzitter. De Onderwijsraad zal de komende vier jaar verder bestaan uit de leden: Iliass El Hadioui, Jasmijn Hamakers-Kester, Susan te Pas, Monique Volman en Herman van de Werfhorst. Pieter Huisman, René Kneyber en Rob Schuur worden herbenoemd als lid.

Presentaties en workshops najaar 2018 en lopend onderzoek

Algemene Rekenkamer (2018)

 • Presentatie over vastgoed bij onderwijsinstellingen voor AT Osborne, 8-11-2018
 • Gastcollege Bekostigingssystematiek voor controllers van VOS/ABB, Utrecht, 10-10-2018
 • Presentatie Vastgoedonderzoeken Algemene Rekenkamer, internationale conferentie CIRRE, Groningen, 20-21 september 2018
 • Workshop ‘Verbeter de onderwijskwaliteit met behulp van verantwoording’, conferentie PO-raad, 8-6-2018
 • Briefing Tweede Kamer Verantwoordingsonderzoek ´Justitie en Veiligheid´, 24-5-2018
 • Moderator V100, Tweede Kamer, Den Haag, 18-5-2018
 • Presentatie ‘Vastgoedmanagement bij universiteiten – de rol van de medezeggenschap’, LOVUM, Open Universiteit, Heerlen, 2-3-2018
 • Presentatie ‘Vastgoedmanagement bij universiteiten’, TU Delft, 22-2-2018
 • Deelname aan expertsessie i.v.m. evaluatie scheiding ‘DAEB – niet DAEB’ in de sociale huisvesting, 15-2-2018

Trainingen, presentaties, gastcolleges en onderzoek in 2018

 • Presentatie op Kennismarkt Ministerie van OCW over de methodiek van group model building, 15-3-2018
 • Colleges Tilburg University, Toezicht, resultaat en verantwoording, derde jaarsvak bestuurskunde, april-mei 2018
 • Onderzoek ‘evaluatie riskmanager en compliance officer’, in opdracht van een Hogeschool (afgerond, juni 2018)
 • Key note speech Nut en noodzaak van governance codes op conferentie goed bestuur in de MBO-sector, Amersfoort, 12-6-2018
 • Panelvoorzitter, panel ‘How do we keep our cities livable?‘, EURA 2018 conference, Tilburg University, Tilburg, 23-6-2018
 • Cursus voor schoolleiders over public governance en publieke verantwoording,  Master Educational Leadership, Pentanova, Utrecht, 28-6-2018
 • Module over Goed bestuur, CPC-opleiding, VU Amsterdam, 2-10-2018
 • Filosofie voor bestuurders en toezichthouders: 31-10-2018 over rationaliteit en empathie

Lopend onderzoek en advies

 • Advies ‘versterking publieke verantwoording’ (deel 2) in opdracht van VO-raad
 • Driejarig onderzoek ‘evaluatie bestuursgericht toezicht Onderwijsinspectie’, in opdracht van Nationaal regie-orgaan Onderwijsonderzoek
 • Boekproject ‘partnerships for livable cities’, i.s.m. internationale studenten en onderzoekers

Book Partnerships for livable cities

Book Partnerships for livable cities

Due to urbanization processes the world’s cities are becoming congested and polluted, affordable housing is under pressure, and safety is becoming a major problem. This makes the livability of our cities a topic of increasing relevance and urgency. In order to keep cities livable, urban governments seek cooperation with other governments, companies, civil society organizations, and citizens. In this book we want to explore how partnerships between public and private actors contribute to the livability of cities. Under which conditions are partnerships successful, and when do they contribute to the desired results? To find an answer to these questions we discuss examples of smart and innovative forms of collaboration and interaction between public and private actors in concrete practices in cities all over the world.

The central question in this book is: How do partnerships between public and private actors contribute to the livability of cities and what can be learned from innovative and/or successful projects?

In this book we focus on three elements of livability:

‘green in the city’, such as parks, pedestrian areas, roof top gardens etc.

‘safety in the city’, such as smart tools for prevention and detection, gated communities or joint public-private neighborhood guards

– ‘affordable housing in the city’, such as social housing or cheap removable and temporary housing

With the book we want to offer both scientists and practitioners helpful insights in practices of partnerships and in the ways in which partnerships can contribute to a more livable urban environment. The book will be by Palgrave in one of its series.

Cor van Montfort: c.j.vanmontfort@tilburguniversity.edu

Ank Michels: a.m.b.michels@uu.nl

Vastgoed bij universiteiten – deel 2

Op 18 januari 2018 publiceerde de Algemene Rekenkamer het rapport ´vastgoed bij universiteiten´. Zie voor de uitkomsten en de achtergronden van het onderzoek: https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2018/01/18/vastgoed-bij-universiteiten .

Dit deel 2 gaat in op het vastgoedmanagement bij de universiteiten. In deel 1, dat in 2016 werd gepubliceerd, stond de rol van het ministerie van OCW en van de onderwijsinspectie centraal. Zie: https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2016/10/06/vastgoed-universiteiten

Op 22 februari gaf ik een lezing over het rapport ‘Vastgoed bij universiteiten deel 2’ aan de Technische Universiteit Delft. Een verslag van deze bijeenkomst staat hier: Verslag presentatie TU Delft over vastgoedonderzoek .

Foto: Wouter Dreimöller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wouter Dreimöller meldt op Linkedin over deze bijeenkomst: “Interessante toelichting vandaag van Cor van Montfort over onderzoek naar Vastgoedbeheer bij Universiteiten van de Algemene Rekenkamer bij de TU Delft. Conclusie: Meer aandacht voor Governance, rol RvT, Risico’s én Strategisch Vastgoedmanagement. Advies is zeker ook nuttig voor HBO’s, ROC’s en andere instellingen met publieke taken!”

Ook gaf ik op 2 maart 2018 voor het LOVUM, het Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschapsorganen, aan de Open Universiteit in Heerlen een presentatie over de resultaten van dit onderzoek.

Verslag vastgoedconferentie en Handreiking Basisprincipes Vastgoedmanagement

De Algemene Rekenkamer organiseerde op 16 november 2017 een dagvullende vastgoedconferentie gericht op vastgoed in de (semi-)publieke sector.

Voor een verslag van de dag, zie: https://rekenkamer.ccreader.nl/

Tijdens de conferentie is ook de Handreiking Basisprincipes Vastgoedmanagement uitgereikt.

Voor de Handreiking, zie: Algemene Rekenkamer – Handreiking Basisprincipes Vastgoedmanagement

Artikel over vastgoed in de publieke sector

Op 5 oktober 2017 verscheen het artikel ‘Vastgoed in de publieke sector: de zorg voor doelmatigheid en draagvlak’ van Cor van Montfort, Okke van der Maas, Claudia Noort en Lieke van der Sanden in de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2017.

In dit artikel gaan we in op de resultaten van een aantal onderzoeken door de Algemene Rekenkamer naar publiek vastgoed. Uit deze onderzoeken hebben we aan de hand van een model voor goed vastgoedmanagement zes lessen voor de toekomst afgeleid.

artikel: Vastgoed in de publieke sector

Een engelstalige versie van het artikel hebben mijn collega Claudia Noort en ik op 12 september 2017 gepresenteerd op de conferentie ‘Rethinking urban global justice: an international academic conference for critical urban studies’ in Leeds.

Zie voor onze vorige publicatie over vastgoed in de Barometer Maatschappelijk vastgoed 2016: effecten-nog-lang-niet-allemaal-zichtbaar

 

 

Corporatie innovatie award

Als jurylid van de Corporatie Award 2017 had ik de eer om op 18 mei jl. de Corporatie Innovatie Award 2017 te mogen toekennen aan het team van Jan van Andel met een project van flexibele, verplaatsbare en duurzame woningen op Texel.

Hun vraag voor de Innovatie Challenge 2017 was: Wat zijn de kernelementen voor betaalbare duurzame woonruimte die geschikt is voor een onvoorspelbare toekomstige vraag naar wonen en waar na afloop waarde is gecreëerd voor de ‘lege ruimte’ die overblijft?”

Zie voor meer informatie: www.bestuurdersdebat.nl/winnaar.html