publicatie rapport en tools ‘Verduurzaming van Publieke Waarde door samenwerking in het mbo’

Het NRO-onderzoek ‘Verduurzaming van Publieke Waarde door samenwerking in het mbo’ is gepubliceerd.

Naast het Eindrapport omvat de opbrengst elf casusportretten, een literatuuronderzoek samenwerkingsverbanden en een paper over de juridische vormgeving van samenwerking.  Ook geeft het de praktijk inzichten en handige instrumenten zoals de praatplaattijdlijn-tool en een samenwerkingsscan.

Zie ook: www.hsvmbo.nl

Bij de onderzochte cases (11 samenwerkingsverbanden waar een mbo-instelling is betrokken) zijn de volgende factoren sterk richtinggevend zijn geweest voor het verloop van de horizontale samenwerking:

  • het design. Bij het ontwerpen van de samenwerking is het vooral van belang dat alle relevante partijen aan tafel zitten en dat het governancemodel (verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden) past bij de aard van de samenwerking die bijvoorbeeld formeel of informeel, strategisch of operationeel, dwingend of vrijblijvend kan zijn.
  • de randvoorwaarden. Daarbij springt met name de wendbaarheid – het kunnen inspelen op veranderingen in vraag en vraagstukken – als belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle samenwerking er uit.
  • de essentiële drivers. Vier drivers blijken in het bijzonder van belang te zijn om samenwerking duurzaam tot een succes te maken:

– prikkels die samenwerken aantrekkelijk maken;

– een gevoel van urgentie voor samenwerking bij alle deelnemers;

– voldoende gedeelde belangen om de samenwerking op gang te houden;

– een positieve dynamiek, dat wil zeggen onderling vertrouwen, enthousiasme en een informele cultuur.

Deze factoren hebben vooral in onderlinge samenhang hun uitwerking gehad. Anders gezegd: alleen een gevoel van urgentie is in de casuïstiek niet voldoende. Ook dan moet sprake zijn van een relevant design en van randvoorwaarden die de horizontale samenwerking op passend wijze faciliteren.