Publieke waarde door samenwerking in het middelbaar beroepsonderwijs

Ons team waarin de Vrije Universiteit, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en SEO participeren is gestart met het onderzoek naar hoe en onder welke condities samenwerking in het middelbaar beroepsonderwijs kan bijdragen aan het tot stand brengen van duurzame publieke waarde.

Van https://www.nro.nl/toekenningen-horizontale-samenwerking-en-verantwoording-door-mbo-instellingen/ :

“Dit onderzoek brengt actuele vormen van horizontale samenwerking in het mbo in beeld en gaat na hoe deze bijdragen aan een responsief curriculum en regionale innovatiekracht. Het onderzoek gaat uit van het theoretisch concept ‘public value management’. Een responsief curriculum en innovatiekracht worden gezien als het met de samenwerking (mede) te realiseren doel. Uitgangspunt is dat hulpbronnen (organizational capacity) en steun in de omgeving (authorizing environment) relevant zijn bij de realisatie van publieke waarde door middel van samenwerking. Aan de hand van dit conceptueel kader worden factoren die bijdragen aan resp. belemmerend werken voor de realisatie van publieke waarde in de regio in kaart gebracht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een literatuuronderzoek, twaalf zorgvuldig geselecteerde gevalsstudies en een actie-onderzoek met de aan de gevalsstudies deelnemende mbo-instellingen. Voor de deelnemende mbo-instellingen levert het onderzoek inzicht op in de regionale samenwerking en de mogelijkheden tot verbetering/bestendiging daarvan. Tevens ontwikkelen de onderzoekers een instrument waarmee andere instellingen hun samenwerkingsrelaties kunnen analyseren.”

Leiderschap en filosofie

Jubileum!

Al vijf jaar verzorgen we vanuit Overdenkwerk (www.overdenkwerk.nl) filosofische denksessies voor bestuurders en toezichthouders in het publieke domein. Terug naar de filosofische basis van je eigen manier van denken en kennismaken met nieuwe perspectieven. Tot grote tevredenheid van de deelnemers.

We starten dit voorjaar met een nieuwe reeks Filosofie en leiderschap: leiderschap als een balans tussen pathos, ethos en logos.

Zie: http://www.overdenkwerk.nl/filosofie-leiderschap/

Rapport Algemene Rekenkamer Aruba over publiek-private samenwerking

Op dinsdag 26 november 2019 publiceerde de Algemene Rekenkamer van Aruba het rapport Publiek Private Samenwerking. Een onderzoek naar het contractbeheer en de infIk was als extern projectleider verbonden aan dit project.ormatievoorziening bij de projecten Green Corridor en Watty Vos Boulevard’. Ik was als extern projectleider verbonden aan dit project. We hebben de volgende onderwerpen onderzocht: (onderdelen van) de onderliggende contracten, het contractmanagement, de onderlinge samenwerking tussen de betrokken ministeries en de informatievoorziening aan de Staten.

Het rapport kan hier worden gedownload: https://rekenkamer.aw/pages/wp-content/uploads/pdf/rapporten/Rapport-PPS-met-cover.pdf

De rekenkamer trekt vier conclusies:

 • Het projectmanagement van beide projecten is op de onderzochte onderdelen op orde.
 • De samenwerking tussen de Dienst Openbare Werken en de Dienst Financiën zou moeten worden vebeterd. De Dienst Financiën zou beter in positie moeten worden gebracht.
 • De informatievoorziening aan de Staten (o.a. de verplichte tussenrapportages) kan worden verbeterd: minder details en een betere koppeling van financiële en niet-financiële informatie
 • De financiële dekking op de lange termijn van beide projecten is nog steeds onduidelijk. Dit vormt een financieel risico voor het Land.

Het rapport is tijdens een besloten zitting aan de Staten gepresenteerd en uitvoerig bediscussieerd. Daarna is het rapport tijdens een druk bezochte persconferentie toegelicht aan de pers.

Advies Onderwijsraad ‘Samen ten dienste van de school’

Als lid van de Onderwijsraad en commissievoorzitter mocht ik op 18 november 2019 het advies van de Onderwijsraad ‘Samen ten dienste van de School’ presenteren in de Bloemcampschool in Wassenaar.

“De vraag vanuit scholen en het aanbod van educatieve dienstverleners zoals methodemakers, toetsontwikkelaars, adviseurs, trainers en onderzoekers sluiten op dit moment niet goed op elkaar aan. Een goede afstemming is belangrijk omdat educatieve dienstverlening moet bijdragen aan kwaliteit en vernieuwing van onderwijs. Daarom vindt de Onderwijsraad dat scholen en aanbieders samen moeten optrekken bij het vaststellen van de behoeften van scholen en bij het ontwikkelen en evalueren van het aanbod.”

 

Zie: https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2019/11/18/samen-ten-dienste-van-de-school

 

Workshops en masterclasses augustus – oktober 2019

 • Masterclass Leergang Bestuur en Toezicht, Zijlstra-instituut VU, 24-9-2019
 • Presentatie tussenresultaten evaluatie bestuursgericht toezicht door de Onderwijsinspectie, Utrecht, 28-9-2019
 • Gastcollege ‘Freedom and the Good Life’, VU Amsterdam, 2-10-2019
 • Masterclass Publiek-private samenwerking (i.s.m. Van Doorne) voor wethouders, 4-10-2019
 • Masterclass Verantwoording en verzelfstandiging, Leergang Certified Public Controller, Zijlstra-instituut VU, 8-10-2019
 • Presentatie over de Wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB), Universiteit van Amsterdam, 10-10-2019
 • Filosofische denksessie voor bestuurders en toezichthouders (i.s.m. Overdenkwerk), Amersfoort. Over ‘Pathos & Logos’ op 15 en 16 oktober 2019 in Leusden
 • Presentatie over verantwoording, Ministerie van OCW, denksessie Verantwoording, over perspectieven op verantwoording en actienetwerken rondom verantwoording in het Voortgezet Onderwijs, 28-10-2019, Den Haag

Scholen toerusten om onderzoek te benutten

Druk bezochte workshop van de Onderwijsraad op de Onderwijs Research Dagen over Uitdagingen voor Onderwijsondersteuning, Heerlen, 27-6-2019. Eerst een introductie door Edith Hooghe (voorzitter van de Onderwijsraad) en mijzelf als verantwoordelijk raadslid voor het advies over Onderwijsondersteuning (voorzien voor november 2019). Daarna geanimeerde discussies in drie subgroepen over de vraag of en hoe de rol van onderzoek bij onderwijsondersteuning verbeterd kan en moet worden en wat dat vraagt van de overheid, de kennisinstellingen en de scholen.

 

Verantwoording in breed perspectief

Samen Werken aan verbetering van de publieke verantwoording in het Voortgezet Onderwijs.

Laat uw verantwoordingsarrangement doorlichten of ga samen met collega’s rond een specifiek verantwoordingsthema aan de slag: aanmelding voor leeronderzoeken en leernetwerken geopend. Zie onderstaande link.

Daar vindt u ook het onderzoeksrapport ‘Met vertrouwen verantwoorden’ waarin mogelijkheden worden besproken om de publieke verantwoording te verbeteren:

https://www.vo-raad.nl/nieuws/onderzoek-toont-mogelijkheden-voor-verdere-versterking-verantwoording 

Voor meer achtergrondinformatie: zie het interview met mij in het Katern Plus van de VO-raad (maart 2019), p. 54-57:

Workshops en masterclasses januari – juli 2019

13 februari 2019 (met Jedid-Jah Jonker, Algemene Rekenkamer):  masterclass bij Nyenrode over effectmeting in rekenkameronderzoek en evaluatie-onderzoek. We bespraken diverse methoden om beleidseffecten te meten en gingen daarbij o.a. ook in op de techniek van de group model building.

26 maart 2019 (met Meike Bokhorst, WRR en Universiteit van Utrecht): workshop tijdens het Toezichtfestival van de Inspectieraad met als titel De toren van Babel. Spraakverwarring in toezichtland. We discussieerden met de zaal over manieren waarop de toezichthouders hun onafhankelijkheid kunnen bewaren in een dynamisch krachtenveld waarin de overheid, de samenleving, interne toezichthouders en klanten allemaal hun eisen stellen.

5 april 2019 (met Mark Moolhuizen van Van Doorne Advocaten): masterclass Publiek-private samenwerking voor wethouders. We gingen in op de begrippen publiek en privaat en op diverse vormen van samenwerking, variërend van ad hoc en informeel  tot langdurig, gelaagd en formeel. Elke vorm kent zijn eigen succes- en faalfactoren en optimale juridische vormgeving.

23-5-2019: presentatie over Perspectieven op publieke verantwoording voor het kennisnetwerk controllers. We discussieerden over het vormgeven van publieke verantwoording en de rol van de controller bij: zorg dat je aan op tijd ‘aan tafel zit’, zie er op toe op dat verantwoording, geld en inhoudelijke doelen aan elkaar worden gerelateerd en zorg er voor dat de verantwoording aansluit bij behoeften van de geadresseerden.

19-6-2019: boeiende discussie bij VOS-ABB over publieke verantwoording. Hoe kun je leren door te verantwoorden? Zorg er in ieder geval voor dat je je als organisatie openstelt voor kritiek en ideeën en zorg er voor dat sturing en verantwoording goed op elkaar aansluiten.

20 juni & 4 juli 2019: Masterclasses Goed bestuur, Toezicht en Verantwoording. Penta Nova, Zwolle en Utrecht. Met schoolleiders in gesprek over de vraag hoe je goed bestuur een verantwoordelijkheid van de hele organisatie laat zijn en niet alleen bij de bestuurder belegt. Waarbij goed bestuur ontstaat in de ruimte waarin publieke waarde creatie, publieke waarden, checks and balances en leiderschap elkaar ontmoeten (zie ook: WRR, Ruimte voor goed bestuur, 2004).

2 juli 2019: Filosofische denksessie over rechtvaardigheid (i.s.m. Overdenkwerk). Met bestuurders en toezichthouders uit de corporatie- en pensioensector de liberale en communitaristische visies op verdelende rechtvaardigheid verkend en vertaald naar de eigen praktijk.

Nieuwe publicaties (2018 – 2019)

Toekomst voor toezicht. De governancebenadering van toezicht onder de loep, in: Inspectieraad – Reflecties op de staat van het toezicht, Den Haag, 2019, p. 98 – 111

Cor van Montfort – toekomst voor toezicht – de governancebenadering onder de loep (2019)

Met vertrouwen verantwoorden. Eindverslag van een onderzoek naar mogelijkheden om de verantwoording in de sector Voortgezet Onderwijs te verbeteren, in opdracht van de VO-raad, Cor van Montfort & Meike Bokhorst

C. van Montfort & M. Bokhorst – Met vertrouwen verantwoorden (2019)

Het vernieuwde toezicht in het onderwijs. Hooggespannen verwachtingen van kwaliteitszorg, bestuurskracht en maatwerk, Marlies Honingh, Melanie Ehren & Cor van Montfort, in: Bestuurskunde 2018 (27) 4, p. 19-29

Het vernieuwde toezicht in het onderwijs – Honingh, Ehren & Van Montfort (2018)

Stability by Change.The changing public-private mix in social welfare provision in China and the Netherlands, Cor van Montfort, Li Sun and Ying Zhao, in: Journal of Chinese Governance, volume 3, issue 4, 2018

Stability by Change – Van Montfort, Sun & Zhao (2018)

Publiek-Private Samenwerking: internationale en nationale studies
van de Algemene Rekenkamer, Diny van Est & Cor van Montfort, in: Maurits Sanders (red.), Publiek-private samenwerking. Kunst van het evenwicht (tweede druk), Boom, Den Haag, p. 169 – 185

Van Est en Van Montfort – Publiek-Private_Samenwerking_hfdst10 (2e druk, 2018)