Corporatie innovatie award

Als jurylid van de Corporatie Award 2017 had ik de eer om op 18 mei jl. de Corporatie Innovatie Award 2017 te mogen toekennen aan het team van Jan van Andel met een project van flexibele, verplaatsbare en duurzame woningen op Texel.

Hun vraag voor de Innovatie Challenge 2017 was: Wat zijn de kernelementen voor betaalbare duurzame woonruimte die geschikt is voor een onvoorspelbare toekomstige vraag naar wonen en waar na afloop waarde is gecreëerd voor de ‘lege ruimte’ die overblijft?”

Zie voor meer informatie: www.bestuurdersdebat.nl/winnaar.html

 

Panel ‘partnerships for livable cities’

On wednesday juni 28th we had during our panel at the ICPP3 conference in Singapore a very lively discussion about the topic of ‘partnerships for livable cities’. The participants presented examples from Baltimore, Nairobi, The Netherlands, Manilla and Hong Kong. We discussed:

  • Mechanisms of inclusion and exclusion: livable cities, but livable for whom? Certain forms of city planning and gentrification make a city more livable for high income groups, but less livable for the poor;
  • The importance of good governance (non corruption, regulation, accountability) as a precondition for succesfull partnerships and livability
  • The important role of mass media and forms of participatory monitoring especially if a good governance framework is missing;

Publisher Palgrave is very interested in publishing a book about the topic of partnerships for livable cities. Everybody who reads this message and is willing and able to contribute to such a book, please contact me at c.j.vanmontfort@tilburguniversity.edu

This is the link to the presentation of Ank Michels (Utrecht University) and myself about Partnerships for green cities:

Partnerships for green cities – presentation Singapore 2017 (2)

 

paperpresentatie op de conferentie China Urban Development

 

Op 6 mei 2017 presenteerde ik samen met Li Sun van de Universiteit van Leeds het paper ‘Institutional reforms in urban housing in China and in The Netherlands’ op de internationale conferentie China Urban development in Londen (5-6 mei 2017).

Dit is de link naar het paper:

Institutional reforms in urban housing in China and The Netherlands – Van Montfort Sun and Zhao (China urban development conference 2017) – def

Brilliant breakfast over goed bestuur


Verslag van de eerste brillliant breakfast bijeenkomst, georganiseerd door Platform 31

Bron: website Platform 31

“Cor van Montfort (Tilburg University / Algemene Rekenkamer) trapte de eerste editie van Brilliant Breakfast af op de vroege ochtend van 29 maart. De aanwezige partners leerden van Van Montfort dat goed bestuur een mechanisme vergt dat de menselijke zwakheid in toom houdt – iets waar we waarschijnlijk niet vaak bij stilstaan. Onder het genot van een vers ontbijt gingen de deelnemers in gesprek. Een directeur reageerde op een junior projectleider, een toezichthouder legde haar dilemma op tafel over de balans tussen vertrouwen en wantrouwen en moeilijkheden over goed bestuur in regionale samenwerkingsverbanden werden gedeeld.

Van Montfort wakkerde de creativiteit van de deelnemers aan tijdens een rondje ‘brainwriting’. Vragen van de aanwezigen circuleerden op papier door de zaal en werden beantwoord met tips en ervaringen van andere deelnemers. Er klonken geluiden over het doorbreken van ‘groepsdenken’ door een externe bij overleggen te betrekken. Er werd geopperd dat het verbaliseren of vastleggen van doelen een bepaalde verplichting met zich meebrengt om deze ook te behalen. Of deze te moeten toelichten wanneer ze niet behaald zijn.
Uiteindelijk vertrokken de deelnemers, afkomstig van onder meer het ministerie van BZK, een woningcorporatie, de gemeente Ede en meerdere adviesbureaus, naar hun werk met tips voor goed bestuur, een gevulde maag, nieuwe contacten en een dosis inspiratie.” Lees verder

Leiderschap tussen macht en moraal

Op 19 december 2016 gaf ik voor het bestuur en het MT van een woningcorporatie een interactieve lezing met als titel: Leiderschap tussen macht en moraal: een filosofisch perspectief op leiderschap.

Uitgangspunt was dat moderne leiderschapsopvattingen, zoals die van de Algemene Bestuursdienst, te eenzijdig op samenwerken, verbinden en luisteren gericht zijn. Essentiële zaken ontbreken daarin, zoals het hebben van een eigen visie, daadkracht tonen, strategisch kunnen handelen of het oog hebben voor de klassieke deugden. Een filosofische reflectie aan de hand van het werk van Machiavelli, Foucault, de Founding Fathers en de klassieke deugdenleer helpt bij het formuleren van uitgangspunten voor effectief publiek leiderschap.

Meer weten: c.j.vanmontfort@tilburguniversity.edu

Geïnteresseerd in Filosofische denksessies voor bestuurders, managers en toezichthouders? Zie: www.overdenkwerk.nl

Onderzoek naar partnerships voor leefbare steden

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de steden. In dit onderzoeksprogramma aan de Universiteit van Tilburg gaan we na hoe publiek – private partnerships bijdragen aan leefbare steden.

Het onderzoek bestaat uit drie deelprojecten:

  1. De groene stad: In dit deelproject worden projecten in steden over de hele wereld onderzocht die te maken hebben met stadsparken, daktuinen, groene corridors en ‘witte fietsen’.
  2. Wonen in de stad. In dit deelproject staat de huisvesting voor ouderen, armen en immigranten in grote steden in China en Nederland centraal.
  3. De veilige stad: In dit deelproject wordt onderzocht hoe burgers, bedrijven en overheden met elkaar samenwerken om steden veiliger te maken

Geen enkele aanpak is zomaar met succes te kopiëren naar een andere stad of een ander land. Daarom is de vraagstelling in elk deelproject dan ook: welke oplossingen werken, voor wie en onder welke condities?

In het onderzoek werken de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Delft samen. Ook de Renminuniversiteit en de Peking Universiteit in Beijng en de Urban Redevelopment Authority in Singapore dragen bij aan het onderzoek.
Meer weten of samenwerken? Stuur een email naar c.j.vanmontfort@tilburguniversity.edu

Zie ook het bericht ‘paper en presentatie over huisvesting voor migranten, armen en ouderen in China en in Nederland’ elders op deze website.

zie ook eerdere publicatie: Urban governance and partnerships in Indian and Chinese cities

en het paper ‘housing for livability’: Housing for livability – Van Montfort, Sun and Zhao (paper 2016 def)

Zorgvastgoed: effecten nog lang niet allemaal zichtbaar

De voorspelde negatieve gevolgen voor zorginstellingen van het scheiden van wonen en zorg, het langer zelfstandig blijven wonen door ouderen en het wegblijven van lichtere zorg lijken op het eerste oog uit te blijven. Maar deze negatieve gevolgen kunnen na 2018 alsnog optreden. Betere informatievoorziening over het vastgoedbeleid en de kostendekkendheid van het vastgoed bij de zorginstellingen is noodzakelijk.

Op 5 oktober 2016 verscheen een artikel dat Okke van der Maas, Claudia Noort-Verhoeff en ik schreven voor de Barometer Zorgvastgoed 2016.

Zie het artikel: effecten-nog-lang-niet-allemaal-zichtbaar

Onderwijs, zorg en de corporatiesector vergeleken. Naar maatschappelijk ondernemen 2.0 in de corporatiesector

Cor van Montfort hield op 9 juni 2016 in Beekbergen een korte inleiding aan een van de discussietafels tijdens het Vanenburg bestuurdersoverleg. In zijn presentatie ging hij in op de overeenkomsten in de ontwikkeling van de sectoren onderwijs, zorg en woningcorporaties. Ook stond hij stil bij het begrip ‘maatschappelijk ondernemen 2.0’.

De presentatie: Vanenburg bestuurdersoverleg 2016

Uitvoerbaarheid, rolvastheid en efficiencywinst

Uit de ‘De Staat van de Rijksverantwoording’ (Algemene Rekenkamer, 2016):

“Dit en voorgaande kabinetten hebben in hoog tempo meerdere fusies, taakuitbreidingen en hervormingen bij rijksorganisaties doorgevoerd. De uitvoerbaarheid daarvan, de rolverdeling tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer en de beoogde efficiencywinst komen door de vele wijzigingen in het Rijk in het gedrang. Een volgend kabinet zou meer de tijd moeten nemen voor een goede voorbereiding om problemen bij het realiseren van een efficiënte en
kwalitatief goede uitvoering van publieke taken te voorkomen.”

Zie: http://www.rekenkamer.nl/2015-staatrijksverantwoording, par. 3.4.

Meer weerwerk nodig van derde partijen bij gezondheidszorginstellingen

Net verschenen het artikel ‘Meer weerwerk nodig van derde partijen in de gezondheidszorg’ van Meike Bokhorst en Cor van Montfort:

Meer weerwerk nodig van derde partijen bij gezondheidszorginstellingen – Van Montfort & Bokhorst (2015)

In het artikel wordt de denklijn uit het WRR-rapport ‘Van tweeluik naar driehoeken’ (2014, http://www.wrr.nl/publicaties/publicatie/article/van-tweeluik-naar-driehoeken/) toegepast op organisaties in de gezondheidszorg. De auteurs stellen:

“Het is noodzakelijk is om ‘derde partijen’, zoals cliënten, maar ook werknemers en maatschappelijke belanghebbenden vaker in te schakelen om de bestuurders en leden van de raad van toezicht scherp te houden. .… Deze structuuroplossing zien we als een noodzakelijke voorwaarde om gedrags- en cultuurveranderingen bij bestuurders en toezichthouders uit te lokken. Tegelijkertijd kunnen formele structuren alleen functioneren bij de gratie van een ‘dragende’ cultuur: de rol van derde partijen is alleen maximaal te benutten in een cultuur waarin tegenspraak normaal is en in alle lagen van de organisatie geaccepteerd is. Gedrag, cultuur en structuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Het artikel is verschenen in het boek ‘Zorg voor Toezicht’ onder redactie van Henk den Uijl en Ton van Zonneveld.